Guncha Koi ..

Guncha Koi — Courtesy (Abhi)


Guncha koi tere naam kar diya…..
Guncha koi tere naam kar diya…..
Saki ne phir se mera jaam bhar diya…
Saki ne phir se mera jaam bhar diya…
GUncha koi hmm…….

Continue reading